Y Đích BKrông
Y Đích BKrông Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0967647399 ydichbkrong@gmail.com
Hồ Thị Hằng
Hồ Thị Hằng Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0973674829 hothihang@gmail.com
Y Đích Bkrông
Y Đích Bkrông Ban Giám Hiệu Ủy viên 0905480516
Nguyễn Đình Nam Ban Giám Hiệu Hiệu Trưởng 0978734446 nguyendinhnam@gmail.com